Deze website maakt gebruik van cookies.

Meer informatie
Home > Wat > Activiteiten

Activiteiten

Wilt u meer weten naar aanleiding van onze activiteiten? Wij vertellen u graag meer: info@buromees.nl. Bellen met een van onze adviseurs mag natuurlijk ook.

Met smaakmakers formuleren we de vastgoedstrategie

U heeft een visie op de toekomst en weet hoe de organisatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Het is dan belangrijk een bijpassende strategie voor de huisvesting te definiëren, zodat uw vastgoed een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen die voor de organisatie zijn geformuleerd.

Buro Mees bouwt deze brug tussen de organisatievisie en vastgoedstrategie en maakt daarvoor gebruik van Andrhomeda. Andrhomeda is een tool die ingezet wordt in een interactieve setting met de belangrijkste beleidsmakers van de organisatie. Met deze smaakmakers gaan we het gesprek aan over visie van de organisatie en over de verwachtingen die ze hebben ten aanzien van de huisvesting en de manier waarop het vastgoed kan bijdragen aan de doelen van de organisatie. Het eindresultaat van de sessie is een herkenbare en gedragen strategie.

De vastgoedstrategie vormt samen met het ambitiedocument en het portefeuilleplan een masterplan voor de vastgoedportefeuille.

Uw (toekomstige) huisvesting in woord en beeld

Een ambitiedocument definieert op strategisch niveau de kaders voor huisvesting die past bij de organisatie en aansluit bij de strategie. De ambitie ten aanzien van de huisvesting wordt beschreven in concrete paragrafen. Aan bod komen:

  • Verzorgingsgebied van de portefeuille
  • Eigendomsverhoudingen
  • Samenstelling van de portefeuille
  • Onderscheid in functioneel gebruik
  • Kwaliteit van de portefeuille

Het ambitiedocument vormt samen met de vastgoedstrategie en het portefeuilleplan een masterplan voor de vastgoedportefeuille.

Onderzoek naar kansen, knelpunten en (verborgen) kwaliteiten

Soms zitten er in een vastgoedportefeuille locaties die niet naar behoren functioneren. Soms doen zich in de omgeving kansen voor, waaraan de organisatie nooit heeft gedacht en opent zich een nieuw perspectief. De organisatie kan bijvoorbeeld eigenaar worden van een gehuurde locatie, een pand in de omgeving wordt aangeboden, of u kunt met anderen participeren onder één dak. Dan is een haalbaarheidsstudie nodig.

Een haalbaarheidsstudie is een onderzoek of een locatie/object past bij de organisatie. Of, wanneer de huidige huisvesting knelt, wordt een verkenning uitgevoerd naar eventueel andere mogelijkheden die een pand in zich heeft, of de omgeving biedt. De haalbaarheidsstudie kan worden uitgevoerd op diverse aspecten, zoals functioneel gebruik, sociaal-geografische omgevingsfactoren, financiën, etc.

Overzicht, inzicht en doorzicht in uw vastgoedportefeuille

Een portefeuilleplan beschrijft de bestaande portefeuille op criteria die voor de organisatie van belang zijn. Het portefeuilleplan geeft inzicht in de kwaliteit en prestaties van de huisvesting en geeft mogelijkheden om de verschillende locaties met elkaar te vergelijken.

Wanneer de criteria zijn afgeleid uit de strategie en ambities van de organisaties biedt het portefeuilleplan de mogelijkheid elk van de locaties daaraan te toetsen en in een portefeuillematrix weer te geven hoe de locaties zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar zich de grootste knelpunten voordoen. Het portefeuilleplan geeft dan doorzicht naar de toekomst. Het maakt inzichtelijk in hoeverre de bestaande portefeuille aansluit bij de visie van de organisatie en welke acties moeten worden ondernomen om te zorgen dat de huisvestingsportefeuille optimale aansluiting houdt bij de organisatiestrategie.

Pijlers onder onze portefeuillematrix zijn de financiële parameters, functionele kwaliteit en strategische positie van alle locaties. Deze drie criteria geven de gewenste input om een weloverwogen keuze te maken voor besluitvorming over handhaven, herbestemmen, herontwikkelen of afstoten van locaties.

Het portefeuilleplan vormt samen met de vastgoedstrategie en het ambitiedocument een masterplan voor de vastgoedportefeuille.

Begeleiding realisatie (her)huisvestingsprojecten

Buro Mees verzorgt projectmanagement voor herontwikkelings- of nieuwbouwprojecten. We functioneren in deze rol als procesmanagers. Onze expertise ligt in de begeleiding van het proces. In onze aanpak zorgen we ervoor dat alle betrokkenen tijdig in het proces ingeschakeld worden, dat de gezamenlijke doelstelling overeind blijft, de planning als een rode draad blijft functioneren en het budget als kader gehanteerd wordt.

We schakelen tussen projectleider en uitvoerders, tussen gebruikers en ontwikkelaar. We voelen ons betrokken, en blijven tot het eind van het traject verantwoordelijk voor het proces. Leidraad tijdens het proces zijn de elementen van GOTIK: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. We voegen daar het Doel aan toe, want ook tijdens het proces blijft het belangrijk het eerder geformuleerde doel in het vizier te houden.

Meting op criteria zoals functioneel, financieel, technisch, esthetisch

Soms knelt het, maar is niet duidelijk waarom. Het is lastig er een vinger achter te krijgen waar precies de oorzaak zit. Een objectanalyse kan helpen om in beeld te krijgen waar zich knelpunten voordoen en hoe die kunnen worden opgelost.

Een functionele meting kan ook worden uitgevoerd als onderdeel van een haalbaarheidstoets, of second opinion, zodat een afweging kan worden gemaakt of een locatie nog aansluit bij de ambities die de organisatie heeft gedefinieerd ten aanzien van de huisvesting.

Buro Mees kan een analyse uitvoeren opeen aantal criteria, bijv. functioneel, financieel, esthetisch, bouwkundig-technische, sociaal-geografisch. U krijgt daarmee inzicht in de mogelijkheden die een locatie in zich heeft om al dan niet blijvend deel uit te maken van de huisvestingsportefeuille, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken om de knelpunten op te lossen, of voor deze locatie een ander traject in te gaan.

Spil in de projectorganisatie

Ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille worden georganiseerd vanuit de organisatie zelf, maar soms ontbreekt de deskundigheid of de tijd om de ondersteuning van een project binnen de organisatie professioneel op te zetten.

Buro Mees levert daarvoor graag de projectondersteuning. We fungeren als de spreekwoordelijke rechterhand van de projectmanager of projectleider; professioneel en zelfstandig, als spil van de projectorganisatie. We zorgen voor administratieve verslaglegging, voor het opzetten van vergadercycli, voor het bewaken van budgetten en voor communicatie met betrokkenen. We hebben ervaring met het opzetten van gebruikerstrajecten en betrekken van bewoners en zijn daarbij gericht op het wegnemen van weerstand, het creëren van draagvlak en behalen van resultaat.